Con đò trên sông

Tác giả:

Cái kiếp sinh ra ở giữa vời
Quản bao vào lộng lại ra khơi
Tha hồ giông tố liều theo nước
Nào kể công lao cốt vớt người
Hào hiệp giang hồ đều bạn cả
Kiên trinh tiết tháo có trời soi
Thế gian ai kể tri âm đó
Không nước thôi thời hết ngược xuôi!
(1926)

Có nơi chép bài này của Khương Hữu Dụng với tên “Cái thuyền”.

Thảo luận cho bài: "Con đò trên sông"