Con đường tranh đấu

Tác giả:

Lửa âm ỉ cháy, sức thêm bền,
Đốt ngắn vòng hương nhích mãi lên.
Từng phút hương thiêu, vòng hẹp mãi;
Về ngôi, điểm lửa vút như tên.
Tháng 11-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Con đường tranh đấu"