Con Nhện Giăng Mùng

Tác giả:

Người về để con nhện ơ nó mấy giăng hự hư mùng là giăng ứ hự ư mùng . Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự . Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luông chịu í ơ lạnh í lùng cả ớ năm quan họ trở ra về . Có í nhớ i ớ ơ có ơ nhớ ơ chăng ố là đến chúng tôi chăng, quan họ trở ra về . Có í nhớ í ơ có ơ nhớ ơ chăng ơ là đến chúng tôi chăng ?
Ai í đem a lính tình tang là đem người ngọc ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự ai í đem a lính tình tang là đem người ngọc thung í thăng chốn ì này quan họ trở ra à về . Khăn í áo i ơ ơ khăn i áo ô đây ố là em gửi lại đây ì í i Quan họ trở ra à về . Khăn í áo i ơ ơ khăn i áo ô đây ố là em gửi lại đây ì í i

Chứ nhớ thương a lính tình tang là tôi luống chịu ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hừ . Chứ nhớ thương a lính tình tang là tôi luống chịu ớ ơ dạ này sao í quên quan họ trở ra à về . Đến i hẹn ớ ơ, Đến i hẹn ớ ơ là đến hẹn lại lên, quan họ trở ra à về . Đến i hẹn ớ ơ, Đến i hẹn lên … là đến hẹn lại lên ì í i…

Thảo luận cho bài: "Con Nhện Giăng Mùng"