Con sáo sậu

Tác giả:

Kìa kìa, ai xui một đàn con chim sáo sậu nó đậu cái lưng bò?
ai làm bây giờ đục nước cho cái con cò nó kiếm ăn?
Sợi tơ hồng ai khéo mà xe xoăn?
trên đầu em ai dạy cái làn khăn nó mới ưa nhìn?
Chắp đôi tay anh vái lạy ông Hoàng thiên;
sớm sai tang tình, ông Nguyệt lão để se duyên cho chúng mình.
Dù duyên, dù nợ, dù tình;
lòng anh bây giờ đã quyết thời cô mình cũng phải nhất tâm.
Ở đời em ơi được mấy mà tri âm.
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Con sáo sậu"