Còn xanh

Tác giả:

Một đận mưa rào hay xuân đã hết
Một con dông tạnh biết lòng còn xanh

Thảo luận cho bài: "Còn xanh"