Cứ điểm cuối cùng

Tác giả:

Sóng một cao dần, đất một xa…
Mong gì gửi xác lại quê cha!
Nhìn nhau chẳng dám cùng rơi lệ;
E nước tràn lên ngập mái nhà.

Thảo luận cho bài: "Cứ điểm cuối cùng"