Của Nguyên Xuân

Tác giả:

Gửi Phạm Quân

Kiếp sau vứt bút phê bình
Làm tên thi sĩ thất tình mà chơi
Trả trang giấy trắng cho Người
Biết đâu Từ Thức vẫn ngồi đợi anh…

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Của Nguyên Xuân"