Của thiêng

Tác giả:

Của thiêng ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Ai về nhắn chị cùng em
Bảo nhau mài sắt nên kim có ngày
Muốn sao cho được như thầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mới ngoan
Chút thân lẽo đẽo theo đàn
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân
(Khối tình bản chính 1918)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Của thiêng"