Cúc đã hé nụ, nghe có kẻ nuôi chim hồng tước, dùng thơ đòi mượn chim

Tác giả:

Lữ vị thu lai bạc tự sa,
Phùng quân thì đắc hướng nhân khoa.
Kinh tu mai điểu thanh thi ngữ,
Liêu tá mai hoa bạn cúc hoa.

 
Mai hoa điểu tức mai hoa tước, hay hồng tước, là loài chim màu hồng thẫm, có những chấm trắng nhỏ trông giống hoa mai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Cúc đã hé nụ, nghe có kẻ nuôi chim hồng tước, dùng thơ đòi mượn chim"