Cúc nguyên tiêu

Tác giả:

Thời gian ai ném tung hê
Cho Hoàng-hoa lạc lối về mùa thu!
Hỏi Mai trỏ giúp đường tu
Vượt bao nhiêu ngả hoa cù đến đây
Giữa đêm xuân mới trăng đầy
Thơ buông nhạc nổi ngờ mây gác Đằng.
Tri âm người cũ đó chăng?
Ngàn xưa phong cốt lăng tằng mấy ai!
Nguyên-tiêu hội mở Cầm-đài
Lẽ đâu một phiến u hoài khép riêng!
Hồn trăng hồn nước có thiêng
Góp cùng hoa một cười nghiêng thành sầu!
Mà ai Tư-mã Giang-châu
Tiệc xuân đừng để hoen mầu áo xanh!
Tỳ-bà-trang nguyệt ba canh
Bóng hoa gợn sóng vây quanh bóng người.
(Sài-đô, 1963)

Thảo luận cho bài: "Cúc nguyên tiêu"