Cùng các bạn lên gác chuông chùa Trấn Vũ

Tác giả:

Xuân phong xuy khách thướng cao lâu,
Vân ảnh thiên quang đăng bích lưu.
Phương thảo thê thê hoàng hạc chử,
Tố ba thiển thiển bạch tần châu.
Vãng lai na quản hoa biên điệp,
Phi túc đồng khan thuỷ thượng âu,
Nhật mộ vị văn chung hưởng khấu,
Thi thanh cao quải ngọc lâu đầu.

Thảo luận cho bài: "Cùng các bạn lên gác chuông chùa Trấn Vũ"