Cùng Chí Đình, Minh Trọng chơi thuyền ở Ngũ Hành Sơn hoạ thơ Minh Trọng

Tác giả:

Thiên đáo Trà sơn hiểu,
Nhân như Điện thuỷ thanh.
Thi hoài thiên lý cộng,
Phong lực nhất phàm khinh.
Hồ hải thuỳ đồng mộng,
Yên ba ngã thử hành.
Ứng Chân động lý thạch,
Khả đắc chứng tam sinh.

 

Dịch nghĩa

Đến Trà sơn trời mới sáng ra,
Người trong (sáng) như nước sông Vĩnh điện.
Thơ ôm theo lòng từ nghìn dặm,
Sức gió làm nhẹ một lá buồm.
Ai cùng mộng hồ hải?
Ta thuộc hàng khói sóng.
Đá trong động Ứng chân,
Có khả năng được chứng quả ba kiếp.

Thảo luận cho bài: "Cùng Chí Đình, Minh Trọng chơi thuyền ở Ngũ Hành Sơn hoạ thơ Minh Trọng"