Cùng Chuyết Hiên uống rượu quá say, dưới hoa đội mưa về

Tác giả:

Hữu tửu nhiệm quân chước,
Tây giai hoa khí minh.
Vân do tạc dạ cấp,
Vũ phục vô đình thanh.
Khứ nhật dĩ như mộng,
Phù sinh câu hữu doanh.
Hoàng hoa tiếu dư tục,
Bất ẩm dục hà thành.
Hô đồng đảo dư lịch,
Tam sân xuyết kỳ anh.
Tá bỉ bôi trung vật,
Ký ngã thế ngoại tình.
Huy bôi nhất trường khiếu,
Nhiếp thủ thoa y hành.
Đê thanh ngữ hoa chủ,
Cùng đồ khán tửu binh.

Chuyết Hiên: xem chú thích bài Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Cùng Chuyết Hiên uống rượu quá say, dưới hoa đội mưa về"