Cùng lên chùa Ngọc Sơn ở hồ Gươm

Tác giả:

Hồ thượng cô sơn, sơn thượng lâu,
Thanh phong đình ngọ bạc song châu.
Hoa không vãng tích xuân tương mộ,
Kiếm hữu dư linh khí dục thu.
Mạc quái âu nghi tình vị hiệp,
Thả đồng ngư lạc hứng nan hưu.
Ngẫu nhiên đề cử sơn ông chí,
Cấp dữ tâm mưu mãn mục mưu.

Thảo luận cho bài: "Cùng lên chùa Ngọc Sơn ở hồ Gươm"