Cũng một đời say

Tác giả:

Nằm trong bao, đợi tới phiên mình,
Cậu ấm nào không áo mới tinh!
Thân xác lửa thiêu, tàn trắng xoá,
Hương thừa đậm nhạt lấy làm vinh.
(13/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Cũng một đời say"