Cùng Phạm Thúc Minh dạo vùng núi Vạn An bèn lên chùa núi Nam Tào

Tác giả:

Tiết la thâm xứ viễn văn chung,
Thiên lý tham du hốt mạn phùng.
Vạn Kiếp bắc hồi sơn tự án,
Lục Đầu đông hạ thuỷ như thung.
Nhàn hô tăng hoả phanh tân mính,
Toạ ái giang yên lạc hiểu tùng.
Tiện nghĩ quy hưu phỏng Tiều Ẩn,
Nhất chi cung trúc lạc duyên không.

 
Phạm Thúc Minh chưa rõ là ai. Nam Tào là một ngọn núi ở Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, gần đền thờ Trần Hưng Đạo.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Cùng Phạm Thúc Minh dạo vùng núi Vạn An bèn lên chùa núi Nam Tào"