Cùng tôn thất công tử Bùi Minh Trọng giong thuyền cửa Đà Nẵng, chiều tối dừng thuyền đợi trăng

Tác giả:

Đài cổ báo sơ canh,
Sa biên túc khả hoành.
Viễn phong do hải khí,
Quá vũ phục giang thanh.
Ỷ trạo khán vân quyển,
Hàm bôi đãi nguyệt minh.
Khách tâm dữ xuân ý,
Vô hạn nhất thì sinh.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Cùng tôn thất công tử Bùi Minh Trọng giong thuyền cửa Đà Nẵng, chiều tối dừng thuyền đợi trăng"