Cuối mùa

Tác giả:

Vé độc đắc nhầm quẩn quay gió tiếc
Thu cầm canh xanh biệt phố sấu già

Thảo luận cho bài: "Cuối mùa"