Đá Ăng-co

Tác giả:

Lớp lớp đá…
Chính Nhân Dân là đá
Đá uy nghi nguyên khối cao vời
Đá lăn lóc đường trần muôn ngả
Đá lầm bùn, vấy máu, nắng mưa phơi

Giọt mồ hôi trên đá lặng im rơi
Như nước mắt…
Như nước mắt…
Ăng-co Vát, 24-2-1986

Thảo luận cho bài: "Đá Ăng-co"