Đá chẹt thi

Tác giả:

Cục núi khen cho khéo bất tình
Thò ra đứng chẹt giữa đường Thanh
Hai bên khép lại hơi gần tí
Một dải thông qua chút đỉnh đinh
Thế lộ có đâu ngăn đón mặt
Nhân tình ai chịu cản ngang mình
Bấy nhiêu năm trước nghe còn chẹt
Mới mở mang ra đã rộng thênh
(Tạp thảo tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đá chẹt thi"