Dạ khúc

Tác giả:

Thơm thở ngực hồ sen trổ nhũ
Sóng triều cường chân xổ trường trăng

Thảo luận cho bài: "Dạ khúc"