Đà Lạt

Tác giả:

Đà lạt đâu rồi thông xanh reo

Đồi Cù soi bo’ng nươ’c trong veo

Loanh quanh con dô’c bàn chân mỏi

Thâ’p thoa’ng mây xa ẩn mâ’y đèo

Lơ thơ go’c nu’i mù sương kho’i

Quâ’n quy’t hoa chen vách đá treo

Ngày tha’ng đâu rồi tôi muô’n hỏi

Ba mươi năm thoa’ng đã đưa vèo

DCCB

Thảo luận cho bài: "Đà Lạt"