Đá ngủ bên thềm

Tác giả:

Quán khách nằm xuông lắng tiếng mưa
Cái xuân đời loạn não nùng chưa!
Mặt e gió cợt đào không mở
Thoi giục năm già én cứ đưa
Thẹn nỗi mình thêm hờn nỗi nước
Thương người sau lại nhớ người xưa
Biết cùng ai nói câu tâm sự
Đá ngủ bên thềm gọi chẳng thưa

Thảo luận cho bài: "Đá ngủ bên thềm"