Đá ông bà chồng

Tác giả:

Khéo khéo bày trò tạo hoá công
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già giặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung
(Bản khắc 1922)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh đá ông Chồng bà Chồng
Câu 4: Thớt dưới sương pha đạm má hồng
Câu 8: Chẳng trách người ta lúc trẻ trung

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh núi ông Chồng bà Chồng
Câu 1: Trời đất sinh ra cũng lạ lùng
Câu 2: Ông Chồng sao lại có Bà Chồng
Câu 3: Đầu trên tuyết nhuốm phơ râu bạc
Câu 4: Lối dưới sương gieo lõm má hồng
Câu 5: Cột nghĩa vểnh ra phô chị Nguyệt
Câu 6: Mảnh tình khép lại chắn ngang sông
Câu 7: Ô hay hồn đá còn như thế
Câu 8: Chẳng trách đôi ta lúc trẻ trung

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh núi ông Chồng bà Chồng có thêm phụ đề chữ nhỏ “Hương Tích sơn tự”
Câu 1: Trời đất sinh ra khéo lạ lùng
Câu 2: Ông Chồng sao lại có Bà Chồng
Câu 3: Đầu trên tuyết nhuốm phơ râu bạc
Câu 4: Lối dưới sương gieo lõm má hồng
Câu 5: Cột nghĩa vểnh ra phô chị Nguyệt
Câu 6: Mảnh tình khép lại chắn ngang sông
Câu 7: Ô hay hồn đá còn như thế
Câu 8: Chẳng trách người ta lúc trẻ trung

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đá ông bà chồng"