Đá tự thuật bài 3

Tác giả:

Liếc mắt trên đời chán những tuồng,
Thấy mềm thì nắn, rắn thì buông.
Phải thi gan sắt xông nghìn đạn,
Từng trải lòng son khắp vạn truông.
Hùm mới hiện hình non biết mặt,
Chim đà ngậm giận biển quay luồng.
Chờ thay cuộc mới ta làm khánh,
Nam Bắc vang lừng với tiếng chuông.
(1936)

Thảo luận cho bài: "Đá tự thuật bài 3"