Đá Vọng Phu

Tác giả:

Đoàn Thị Điểm

(1705 – 1748)

Mỗi chinh phụ, một câu thơ hóa đá
hồn vọng phu còn tỏa khói sương
trăm năm hào kiệt phi xương
lệ rơi thấm giấy dễ thường chưa khô!

Thảo luận cho bài: "Đá Vọng Phu"