Dại khờ

Tác giả:

Lưng bóng em đi đường nắng trở
Chợ tình khờ bán nhớ mua quên

Thảo luận cho bài: "Dại khờ"