Đại mại sơ 玳瑁梳 • Lược đồi mồi

Tác giả:

Kỳ trân sản xuất Lý Sơn châu,
Cân tứ truy tuỳ nhị thập thu.
Thử vật tự tòng quy ngã thủ,
Nhất sinh kỳ hợp thướng nhân đầu.
Hoàng trần tảo đãng quy tàn xỉ,
Bạch phát bồng tùng độc ẩn ưu.
Kỳ thử trinh tâm kham cộng thưởng,
Hà duy văn thái tự minh châu.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Tú

Hiếm hoi từ đảo Lý Sơn vào,
Hai chục năm trường vẫn có nhau.
Của báu từ khi về với lão,
Suốt đời thường được đặt lên đầu.
Bụi vàng quang quẻ răng hồ nhụt,
Tóc bạc lồng bồng dạ những âu.
Được tấm lòng bền ai chẳng thích?
Lựa là văn vẻ tựa minh châu!

Thảo luận cho bài: "Đại mại sơ 玳瑁梳 • Lược đồi mồi"