Đài Xuân

Tác giả:

bởi lòng riêng biệt đất trời

ta phong nhánh liễu lám đời tóc mây
chân cuồng đi quẩn hết ngày
rượu chao đổ hết lòng tay mưa về
em nghe khúc nhạc sầu bi
mùa xuân trở lại nhắc gì tiêu sơ

Thảo luận cho bài: "Đài Xuân"