Dặm Đó Muôn Trùng

Tác giả:

Người qua chốn lạ
có nghe nhạc về
đem tôi chiều khác
khởi tự cơn mê

Người đi qua đó
hong ngọn gió nào
để riêng vò võ
gọi mừng chiêm bao

Từng cây tháp dựng
dốc ngược đôi đầu
hình dung nội thức
ở lại nơi đâu

Trào sông nước đục
lầm lũi ngậm ngùi
phải son vàng cũ
chẳng thể quay lui

Nguy nga khắc tượng
dặm đó muôn trùng
vàng reo tâm tưởng
ở lại riêng chung

Đám vui ngày hội
tháp chở nhau về
nằm nghiêng gắng hỏi
còn dấu tình quê

July 10,2001

Thảo luận cho bài: "Dặm Đó Muôn Trùng"