Dân Ca Tây Nguyên

Tác giả:

Khoai to vồng thì tốt củ

Đổ ba lát thì vừa khuôn
Gà mất mẹ lâu khôn
Gái không chồng thì lận đận
Trai không vợ cũng lận đận.

Con người ta nho nhỏ bằng hột đỗ
Mà đã có lứa có đôi
Còn tôi nì to như ông Thiên Lôi
Mà ông tơ hồng chưa có chỗ
Mà mụ tơ hồng chưa có chỗ

O ơi O đừng lo
Trời sanh voi thì sanh cỏ
Trời sinh giếng thì sinh mo
Trời sinh sông thì sinh đò
Trời sanh O thì sanh tui
Như tui nì không biết O ở mô
Mà O cũng không biết tui ở nơi mô
Sóng ngoài biển mà dồn vô
Mây trên trời mà cuộn lại
Cuộn lại thì sao nữa O hè . . .

Thảo luận cho bài: "Dân Ca Tây Nguyên"