Đàn gảy

Tác giả:

Đàn gảy đâu sinh túng tính tình
Sóng dây mà buộc khéo rằng xinh
Bóng gương tri kỷ soi thiên cổ
Tiếng trống chung tình gióng ngũ canh
Mấy dặm non sông chi dám ngại
Trăm năm vàng đá quyết cho đành
Trăng già có nhẽ trêu nhau mãi
Cầm sắt phen này quyết tấp tênh
(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đàn gảy"