Dân giần quan

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Dân giần quan


Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngay, thấy quan đã ác lại hay ăn tiền, cứ có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc xì tiền ra mới thôi.

Một hôm, rỗi rãi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau, nói xấu quan. Một anh bảo:

– ác thế thì có ngày dân nó quật lại cho mà xem!

Quan quán quạt chi quàn quan 
Dân dấn dận chi dần dân 
Quan là quan, quan quàn dân 
Dân là dân, dân giần quan. 

Chẳng ngờ quan đi qua nghe được trợn mắt hỏi: – Bay nói gì thế?

Anh kia nói chữa:

– Bẩm quan, con bảo: "Quan quản dân, dân… cần quan. Không có quan thì ai cai trị dân".

Thảo luận cho bài: "Dân giần quan"