Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề 登五行山留題 • Lên núi Ngũ Hành lưu đề

Tác giả:

Ngũ Hành tú sắc uất thiều nghiêu,
Hải thượng tam thần định bất dao.
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu,
Ba đào vạn lý đãng sơn yêu.
Tình không thạch bích sinh hàn vũ,
Dạ bán chung thanh lạc nộn triều.
Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt,
Sinh giao khối lôi nhất thì tiêu.
Núi Ngũ Hành ở tỉnh Quảng Nam, sản xuất đá cẩm thạch rất quý. Đá đủ năm sắc nên gọi là Ngũ Hành.

Bản dịch của Nguyễn Văn Khoa

Ngũ Hành rực rỡ, ngất tầng cao,
Mặt biển non tiên chẳng khác nào.
Thỏ mọc ác tà vòng trước động,
Cồn dâng sóng vỗ rộn lưng đèo.
Trời quang, vách đá đầm hơi nước,
Đêm vắng, hồi chuông rớt ngọn triều.
Ngắm cảnh non sông kì tuyệt ấy,
Nợ đời bỗng chốc chẳng còn đeo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Thảo luận cho bài: "Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề 登五行山留題 • Lên núi Ngũ Hành lưu đề"