Đảng Như Hòn Đá Tảng

Tác giả:

Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất phải tìm phương hất xuống !

Thảo luận cho bài: "Đảng Như Hòn Đá Tảng"