Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu

Tác giả:

Dung nhân nhất lộ khả tê phan,
Điểu tự u thê, hoa tự nhàn.
Thiên cổ lâu đài tư thế giới,
Bán thiên vân vũ hội thiền quan.
Yên quang trước thụ tàng cô động,
Chung hưởng tuỳ phong lạc mãn san.
Hứng nhập cao không thuỳ tự cấm,
Phân hiêu hồi thủ giác nhân hoàn.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu"