Đánh đu

Tác giả:

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

 

Bốn cột
Bốn cây tre trồng làm cây đu.

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đánh đu"