Đảnh Lễ Pháp Vương

Tác giả:


Thơ: Thích Quảng Thanh


Trình bày:
Bích Hồng, Quốc Dũng & Kim Tuấn

 

Đốt nén tâm hương
Thể nhập chân thường
Con quỳ lễ Phật
Khói tỏa mười phương

Khói tỏa mười phương
Thành kính cúng dường
Tam nghiệp thanh tịnh
Đảnh lễ tán dương

Đảnh lễ tán dương
Đạo tràng soi đường
Con nguyện chí thành
Pháp Phật hoằng dương

Pháp Phật hoằng dương
Thậm thâm vô thượng
Con đường cứu khổ
Gieo rắc yêu thương

Gieo rắc yêu thương
Đạo hạnh tinh tường
Quay về chánh niệm
Vũ trụ dậy hương

Vũ trụ dậy hương
Tuệ minh khôn lường
Tâm cảnh rỗng lặng
Đảnh lễ Pháp Vương

 

Thảo luận cho bài: "Đảnh Lễ Pháp Vương"