Đào

Tác giả:

Ai tạc trống đồng năm đánh Mỹ
Trong hoa văn xin hãy nhớ cánh đào
Năm chiến trận hoa cũng là vũ khí
Theo pháo này chiếm những non cao.

Thảo luận cho bài: "Đào"