Đạo đức giả

Tác giả:

Hỏi lão đâu ta ? Lão ở Liêm
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai, non nước nghe chừng nặng (1)
Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm (2)
Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ (3)
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá ?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.

(1) Nặng tai.
(2) Giả mắt kèm nhèm để sán lại nhìn gái.
(3) Ra vẻ mô phạm với người ít tuổi.

Thảo luận cho bài: "Đạo đức giả"