Đào hát ở Đằng Châu là Phú Nhi muốn xin thơ, viết tặng

Tác giả:

Cổ nhân bất thức kim nhân hận,
Tài đáo thương ly thuyết tận tình.
Minh nhật dục từ Nam phố đạo,
Hà nhân cánh xướng Bắc cung thanh?
Hàn y cô quán phong sương thiểu,
Vụ hợp thâm thôn trúc thụ bình.
Tiếu sát Tầm Dương tuý tư mã,
Thanh sam hà sự lệ tung hoành?

 

Dịch nghĩa

Người đời xưa không biết mối hận của người đời nay
Vừa mới buồn vì chia phôi đã kể lể hết nông nỗi.
Ngày mai ta muốn từ biệt con đường phố Nam này
Biết ai sẽ lại hát cho ta nghe giọng Bắc nữa?
Trời rét, nương náu ở nơi quán cô quạnh, cũng tạm đỡ gió sương
Chiều tối, mây mù bao phủ xóm xa xa, cây cối đều im ắng cả
Đáng cười chết cả ông Tư Mã say ở bến Tầm Dương
Việc gì phải khóc đến nỗi nước mắt ướt đẫm áo xanh?

 
Trong “Cao Bá Quát – Danh nhân truyện ký” của Trúc Khê có tên là “Đề đào nương xá” (Đề nhà ả đào), còn trong “Thơ văn Cao Bá Quát” của NXB Văn học thì có tên như ở đây.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đào hát ở Đằng Châu là Phú Nhi muốn xin thơ, viết tặng"