Đào hoa khẩu chiếm

Tác giả:

Tích niên lang tháp song đào thụ,
Kim kiến đào hoa bất kiến lang.
Giả sử hoa thần như hữu thức,
Vị lang tiều tuỵ giảm dung quang.

 
Bài thơ này đăng trên “Nam phong tạp chí” năm 1926.

Thảo luận cho bài: "Đào hoa khẩu chiếm"