Dạo nhạc

Tác giả:

Sóng tháp bút
bước mở trầm
âm lắng
Mưa búp măng
lưng phím nắng dạo ngần
Mình nước đập ngà
sông vỗ trắng
Nhựa nhạc phồng con nốt
khuông xuân
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Dạo nhạc"