Đảo nhớ đất liền

Tác giả:

Loạn xạ én chiều bay
Bể im lìm bát ngát
Gởi lòng về trong đất
Quê mẹ dưới chân mây
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Đảo nhớ đất liền"