Đào phai

Tác giả:

Chim én về
tình em quên lại
Tóc lạnh canh già bạc mái xuân
Thắp bạch đêm mai đầu sáng đợi

Trêu người hoa mừng tuổi đào phai.

Thảo luận cho bài: "Đào phai"