Đao phủ

Tác giả:


Ngày xưa đao phủ chặt đầu người
Mỗi lá đao là lá máu tươi
Ngày sau đao phủ chặt đao phủ
Lá thép oằn lên một chuỗi cười .

 

Thảo luận cho bài: "Đao phủ"