Đạo thất đạo 盜失盜 • Kẻ trộm mất trộm

Tác giả:

Đạo hướng nhân gia xuyên thủ tiền,
Đạo nhân hựu hướng đạo gia xuyên.
Doanh thâu thiên chuyển vô thường cục,
Xuất nhập tuần hoàn nhược túc duyên.
Hoá phạp Ngạn Phương hưu tứ bạch,
Hạnh phi Vương Tố mạc đầu chuyên.
Lợi đồ đáo để hỗn như thị,
Hề độc xuyên tường đạo nãi nhiên.

Mi đi khoét lấy của người dây,
Lại có người theo khoét lại ngay.
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi,
Vòng duyên thôi cũng bởi giông may.
Của thua cụ Ngạn đừng cho lụa,
Nét kém thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay!

Bản dịch của chính tác giả.

tửu tận tình do tại

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Mi đi khoét lấy của người dây,
Lại có người theo khoét lại ngay.
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi,
Vòng duyên thôi cũng bởi giông may.
Của thua cụ Ngạn đừng cho lụa,
Nét kém thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay!

Bản dịch của chính tác giả.

tửu tận tình do tại

Thảo luận cho bài: "Đạo thất đạo 盜失盜 • Kẻ trộm mất trộm"