Đào Uyên Minh

Tác giả:

Tin thơm vườn hường đôi lúm
Mà hỏi lối Hồng hoa thôn
Cười tít ông già gốc liễu
Ở ẩn
còn trồng bích đào
Cửa chiêm bao
má cứ cả hoa vào
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Đào Uyên Minh"