Dấu Chân

Tác giả:

Bãi trăng rằm
dấu chân câm vắng chủ
Cát lầm
tên sóng xóa
chữ vô tâm
Tim ù ù
gió ú
một nguyên âm

Thảo luận cho bài: "Dấu Chân"