Dấu chân (I)

Tác giả:

Bãi trăng rằm
dấu chân câm vắng chủ
Cát lầm
tên sóng xoá
chữ vô tâm
Tim ù ù
gió ú
một nguyên âm
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Dấu chân (I)"